logo

Bộ bàn

Bàn nâng hạ về cơ bản vẫn là bàn làm việc bình thường, tuy nhiên nó có cấu tạo đặc biệt ở hai chân bàn với các thanh khớp nối lồng vào nhau. Nhờ cấu trúc đặc biệt kết hợp động cơ nâng hạ được lồng vào chân bản giúp nó có thể thu các khớp nối.

Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.660.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.660.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.660.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.660.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.666.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 5.660.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.890.000
-14%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.890.000
-14%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.890.000
-14%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.890.000
-14%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.690.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.690.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.690.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PULUONG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 8.690.000
-10%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ TAXUA - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.490.000
-11%
Màu